W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

Cofnięcie zezwoleń przez KNF

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie (dalej: TUW Medicum) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. TUW Medicum doręczono decyzję, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie wydane TUW Medicum w dniu 20 października 2015 r. na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie: 

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 

  1. świadczenia jednorazowe; 
  2. świadczenia powtarzające się; 
  3. połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
  4. przewóz osób. 

Grupy 2. Ubezpieczenia choroby: 

  1. świadczenia jednorazowe;
  2. świadczenia powtarzające się;
  3. świadczenia kombinowane. 

Grupy 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 

  1. pojazdach samochodowych; 
  2. pojazdach lądowych bez własnego napędu. 

Grupy 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. 

Grupy 8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:

  1. ogień; 
  2. eksplozję; 
  3. burzę;
  4. inne żywioły;
  5. energię jądrową;
  6. obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. 

Grupy 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. 

Grupy 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. 

Grupy 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12. 

Grupy 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

  1. ogólnej niewypłacalności;
  2. kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego. 

Grupy 15. Gwarancja ubezpieczeniowa: 

  1. bezpośrednia;
  2. pośrednia. 

Grupy 16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 

  1. ryzyka utraty zatrudnienia;
  2. niewystarczającego dochodu; 
  3. złych warunków atmosferycznych;
  4. utraty zysków; 
  5. stałych wydatków ogólnych;
  6. nieprzewidzianych wydatków handlowych;
  7. utraty wartości rynkowej; 
  8. utraty stałego źródła dochodu;
  9. pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi; 
  10. innych strat finansowych. 

Grupy 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. 

Zgodnie z art. 172 ust. 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przedmiotowa decyzja jest natychmiast wykonalna. Wobec powyższego TUW Medicum od dnia doręczenia decyzji nie może w szczególności zawierać nowych umów ubezpieczenia i udzielać gwarancji ubezpieczeniowych. 

Jednocześnie, TUW Medicum informuje, iż dotychczasowo zawarte umowy ubezpieczenia i udzielone gwarancje obowiązują w zakresie i w terminach na jakie zostały zawarte. 

TUW Medicum informuje, iż nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu nadzoru i będzie się od niej odwoływać w trybie przewidzianym przepisami prawa.