W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Cofnięcie zezwoleń przez KNF

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie (dalej: TUW Medicum) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. TUW Medicum doręczono decyzję, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie wydane TUW Medicum w dniu 20 października 2015 r. na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie: 

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 

 1. świadczenia jednorazowe; 
 2. świadczenia powtarzające się; 
 3. połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
 4. przewóz osób. 

Grupy 2. Ubezpieczenia choroby: 

 1. świadczenia jednorazowe;
 2. świadczenia powtarzające się;
 3. świadczenia kombinowane. 

Grupy 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 

 1. pojazdach samochodowych; 
 2. pojazdach lądowych bez własnego napędu. 

Grupy 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. 

Grupy 8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:

 1. ogień; 
 2. eksplozję; 
 3. burzę;
 4. inne żywioły;
 5. energię jądrową;
 6. obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. 

Grupy 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. 

Grupy 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. 

Grupy 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12. 

Grupy 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

 1. ogólnej niewypłacalności;
 2. kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego. 

Grupy 15. Gwarancja ubezpieczeniowa: 

 1. bezpośrednia;
 2. pośrednia. 

Grupy 16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 

 1. ryzyka utraty zatrudnienia;
 2. niewystarczającego dochodu; 
 3. złych warunków atmosferycznych;
 4. utraty zysków; 
 5. stałych wydatków ogólnych;
 6. nieprzewidzianych wydatków handlowych;
 7. utraty wartości rynkowej; 
 8. utraty stałego źródła dochodu;
 9. pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi; 
 10. innych strat finansowych. 

Grupy 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. 

Zgodnie z art. 172 ust. 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przedmiotowa decyzja jest natychmiast wykonalna. Wobec powyższego TUW Medicum od dnia doręczenia decyzji nie może w szczególności zawierać nowych umów ubezpieczenia i udzielać gwarancji ubezpieczeniowych. 

Jednocześnie, TUW Medicum informuje, iż dotychczasowo zawarte umowy ubezpieczenia i udzielone gwarancje obowiązują w zakresie i w terminach na jakie zostały zawarte. 

TUW Medicum informuje, iż nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu nadzoru i będzie się od niej odwoływać w trybie przewidzianym przepisami prawa.