W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

Aktualności

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TUW Medicum o kwotę 1.550.000 zł.

 W związku z powyższą rejestracją, od dnia 21.12.2017 r. kapitał zakładowy TUW Medicum wynosi 17.900.000 zł i dzieli się na 3.580.000 udziałów o wartości nominalnej 5 zł każdy.