W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie likwidacji przymusowej TUW Medicum

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęła decyzja KNF o umorzeniu w
całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w  sprawie zarządzenia likwidacji przymusowej TUW Medicum.