W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

Aktualności

Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie likwidacji przymusowej TUW Medicum

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęła decyzja KNF o umorzeniu w
całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w  sprawie zarządzenia likwidacji przymusowej TUW Medicum.