W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad ogłoszonym w dniu 25 maja 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, obejmującym:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r. i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie za okres od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej poniesionej w okresie od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 9. Udzielenie Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie przez Likwidatorów informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZWZ przyjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w tym między innymi Sprawozdanie finansowe Towarzystwa i Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r., oraz udzieliło za ten okres absolutorium Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa.