W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 10 marca 2023r KRS zarejestrował zmianę we wpisie Towarzystwa w rejestrze przedsiębiorców polegającą na zmianie składu Rady Nadzorczej.