W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 28 maja 2024 roku o godz. 14:00

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 28.05.2024 r. na godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Staniewickiej 14A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
 9. Udzielenie Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie przez Likwidatorów informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.