W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 30 maja 2023 roku o godz. 13:00

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 30.05.2023 r. na godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej za rok 2022.
 9. Udzielenie Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie przez Likwidatorów informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Aktualizacja z dnia 23 maja 2023 r.

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku ze złożonym dnia 15 maja 2023 r. żądaniem udziałowców, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, ogłasza zmiany wprowadzone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Likwidatorów na dzień 30 maja 2023 r. na godz. 13:00 (zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 91/2023, poz. 23449 z dnia 12 maja 2023 r.).

Zmiany polegają na umieszczeniu w porządku obrad Zgromadzenia dodatkowego punktu, oznaczonego numerem 12 o treści:

„12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”, przy czym jednocześnie dotychczasowe punkty nr 12, 13 i 14 porządku obrad zostają oznaczone w porządku obrad jako odpowiednio punkt 13, 14 i 15.

W związku z powyższym, porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia po ww. uzupełnieniu objęte są:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej za rok 2022.
 9. Udzielenie Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 13. Przedstawienie przez Likwidatorów informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.