29 października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum. Więcej informacji na ten temat w aktualnościach oraz w aktualizacji strony.

Nasza dotychczasowa oferta

Członkostwo w TUW medicum

Członkostwo w TUW medicum

Specyfika towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wiąże się między innymi z równoległym, obok zawarcia polisy ubezpieczeniowej, wstąpieniem ubezpieczonego w poczet członków zwyczajnych TUW:

art 10 ustęp 2 Statutu TUW Medicum stanowi:

"Członkostwo zwyczajne uzyskuje się poprzez zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo zwyczajne poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego ubezpieczonego."