W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Likwidatorzy

Ryszard Bogusław Frączek

Ryszard Frączek jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki (kierunek cybernetyka ekonomiczna) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Jest związany z branżą ubezpieczeniową od 1995 r., kiedy to został członkiem zarządu, a następnie wiceprezesem w PZU Życie. Z firmy odszedł w 1998 r. i został prezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Epoka. W  2000 r. objął funkcję przewodniczącego Komitetu Zarządzania Finansami w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a od czerwca  do listopada 2002 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE, obecnie KNF). W swojej karierze pracował jako dyrektor finansowy w FinLife (obecnie Compensa) i Pocztowym TUW jako członek zarządu oraz w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym SA (obecnie Gothaer SA) jako dyrektor Biura Gwarancji Finansowych. Przed przejściem do branży ubezpieczeniowej pracował jako asystent i adiunkt w Politechnice Warszawskiej oraz główny specjalista w Centralnym Urzędzie Planowania a później w Narodowym Banku Polskim. Ryszard Frączek wykonywał także funkcje nadzorcze w wielu spółkach: Przewodniczącego RN spółki giełdowej Krosno SA oraz Kolmex SA, Wiceprzewodniczącego RN PZU Development, członka RN PZU Życie SA, Prosper Bank SA, Korporacji Ubezpieczeniowych Kredytów Eksportowych SA. W roku 2002 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ryszard Frączek jest doktorem nauk ekonomicznych.