W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

O nas

Rozwój TUW Medicum

Jak zaczynaliśmy?

20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

TUW MEDICUM uzyskało zgodę KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

9 MARCA 2016 R.

zawarliśmy pierwszą umowę ubezpieczenia.

Osiągamy konkretne wyniki

ZAWARLIŚMY DO TEJ PORY UMOWY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH:
Grupa 07

m.in. ubezpieczenia mienia w transporcie dla firmy transportowej związanej z branżą farmaceutyczną – na sumę 328 mln zł z granicą odpowiedzialności na 1 transport 3 mln zł

Grupa 08

m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na łączną sumę ubezpieczenia 471 mln zł

Grupa 09

m.in. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 'all risks' na łączną sumę 29 mln zł

Grupa 13

m.in. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na łączną sumę 78 mln zł*

Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe

(uwzględniając aneksy):
2016

893 GWARANCJE NA ŁĄCZNĄ SUMĘ GWARANCYJNĄ 28 MLN ZŁ

2017

3.286 GWARANCJE NA ŁĄCZNĄ SUMĘ GWARANCYJNĄ 132 MLN ZŁ

2018

4.450gwarancji na łączną sumę gwarancyjną192 MLN ZŁ

*Wysokość średniej udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej wynosi ok. 43 tys. zł.

NASZYM FLAGOWYM PRODUKTEM POZOSTAJĄ NIEZMIENNIE GWARANCJE FINANSOWE
Postepujemy ostrożnie

ZAWIERAMY umowy W KOASEKURACJI Z RENOMOWANYMI UBEZPIECZYCIELAMI JAK RÓWNIEŻ REASEKURUJEMY WIĘKSZE RYZYKA.

W czerwcu 2016 r. uruchomiliśmy nowoczesną aplikację on-line do składania i obsługi wniosków o wystawienie gwarancji w ramach limitu odnawialnego. Nasz Klient może dzięki temu szybciej uzyskać gwarancję wadialną i stanąć do przetargu. Przyjazny system prowizyjny sprawia, że oferujemy gwarancje wadialne w korzystnych cenach nawet na drobne przetargi.

*dane na dzień 31.12.2017 r.

**dane na koniec maja 2018 r.

Zasady ładu korporacyjnego

NA POSIEDZENIU W DNIU 20 STYCZNIA 2016 ROKU WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH UCHWALONYCH PRZEZ KNF W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZASADĘ PROPORCJONALNOŚCI WYNIKAJĄCĄ ZE SKALI ORAZ CHARAKTERU DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA.

TREŚĆ ZASAD JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO:

JEDNOCZEŚNIE WALNE ZGROMADZENIE TUW MEDICUM POSTANOWIŁO O ODSTĄPIENIU LUB CZĘŚCIOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA ZŁK W ZAKRESIE WSKAZANYM W DOKUMENCIE UCHWAŁY:

Sprawozdania Tuw medicum

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PRZEWIDZIANYM W ART. 288, ART. 290 UST. 3 ORAZ ART. 291 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ (DZ.U.2015.1844 ZE ZM.), TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NINIEJSZYM UDOSTĘPNIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI: