W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Ubezpieczenia

Co nas wyróżnia

  1. Do wyboru: szeroki zakres ochrony(oferta w formule ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - 'all risks') lub węższy (np. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych).

  2. Konkurencyjne ceny

  3. Indywidualna współpraca z Klientem przy zawarciu i obsłudze ubezpieczenia.

  4. Nowoczesna aplikacja on-line usprawniająca proces wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych:

    Dla naszych Klientów oferujemy wystawianie gwarancji w trybie całkowicie AUTOMATYCZNYM.


Automatyzacja
polega na:

  • zastosowaniu aplikacji web zarówno do składania wniosków jak i fizycznego pobierania druków gwarancji działającej w trybie on-line, umożliwiającej dostarczenie gwarancji w dniu wnioskowania.

  • upoważnieniu pracowników Klienta do podpisywania gwarancji w naszym imieniu do sumy gwarancyjnej 100.000 zł.

  • wystawianiu zbiorczej faktury w okresach miesięcznych za wystawione gwarancje.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

ryzyko cybernetyczne w przedsiębiorstwie

UBEZPIECZENIE mienia od kradzieży z włamaniem

UBEZPIECZENIE mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

UBEZPIECZENIE mienia od wszystkich ryzyk

UBEZPIECZENIE OC z tytułu prowadzenia działalności

UBEZPIECZENIE sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności osób zarządzających spółką kapitałową (D&O)

Członkostwo w TUW medicum

Specyfika towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wiąże się między innymi z równoległym, obok zawarcia polisy ubezpieczeniowej, wstąpieniem ubezpieczonego w poczet członków zwyczajnych TUW:

art 10 ustęp 2 Statutu TUW Medicum stanowi:

"Członkostwo zwyczajne uzyskuje się poprzez zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo zwyczajne poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego ubezpieczonego."