Aktualności

Walne Zgromadzenie TUW Medicum
dodano: 13.06.18

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 27 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia objęte są:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej poniesionej w roku 2017.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych członków kapitałowych prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 16. Omówienie sprawy przekształcenia Towarzystwa w spółkę akcyjną i podjęcie uchwały rekomendującej Zarządowi podjęcie czynności przygotowawczych w tym zakresie.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86