W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych.

Dlaczego towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych?

 • Atrakcyjne ceny ubezpieczeń dzięku niższym kosztom administracyjnym
 • Niskie koszty akwizycji
 • Wyspecjalizowana oferta ubezpieczeniowa dobrze dostosowana do potrzeb klientów
 • Optymalna forma działalności ubezpieczeniowej do zagospodarowania nisz rynkowych
 • Mnejsze ryzyko przestępczości ubezpieczeniowej (Klient=współwłaściciel TUW)
 • Swoboda statutowa 

Rozwój TUW Medicum

Jak zaczynaliśmy?

 • 20 października 2015 r. TUW MEDICUM uzyskało zgodę KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • 9 marca 2016 r. zawarliśmy pierwszą umowę ubezpieczenia.

Gdzie jesteśmy teraz?

Prowadzimy działalność w coraz szerszym zakresie – sprzedajemy przede wszystkim ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych przez żywioły, ubezpieczenia od kradzieży, ubezpieczenia mienia w formule od wszystkich ryzyk 'all risks', OC generalne, ubezpieczenia przedmiotów w transporcie (cargo), gwarancje ubezpieczeniowe.

Osiągamy konkretne wyniki:

W 2018 r. zawarliśmy umowy ubezpieczeń majątkowych w następujących grupach:

 • grupa 7 - m.in. ubezpieczenia mienia w transporcie dla firmy transportowej związanej z branżą farmaceutyczną – na sumę 328 mln zł z granicą odpowiedzialności na 1 transport 3 mln zł
 • grupa 8 - m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na łączną sumę ubezpieczenia 471 mln zł
 • grupa 9  - m.in. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 'all risks' na łączną sumę 29 mln zł
 • grupa 13 - m.in. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na łączną sumę 78 mln zł*

Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe (uwzględniając aneksy):

 • 2016 r. – 893 gwarancje na łączną sumę gwarancyjną 28 mln zł
 • 2017 r. – 3.286 gwarancji na łączną sumę gwarancyjną 132 mln zł
 • 2018 r. – 4.450 gwarancji na łączną sumę gwarancyjną 192 mln zł

Wysokość średniej udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej wynosi ok. 43 tys. zł.

Naszym flagowym produktem pozostają niezmiennie gwarancje finansowe.

W czerwcu 2016 r. uruchomiliśmy nowoczesną aplikację on-line do składania i obsługi wniosków o wystawienie gwarancji w ramach limitu odnawialnego. Nasz Klient może dzięki temu szybciej uzyskać gwarancję wadialną i stanąć do przetargu. Przyjazny system prowizyjny sprawia, że oferujemy gwarancje wadialne w korzystnych cenach nawet na drobne przetargi.

 • Postępujemy ostrożnie– zawieramy umowy w koasekuracji z renomowanymi ubezpieczycielami jak również reasekurujemy większe ryzyka.

 

*dane na dzień 31.12.2018 r.

 

Założyciele

 
neuca


OPDF

Organizacja Polskich
Dystrybutorów Farmaceutycznych

 

Enel-Med

ENEL-Invest Sp. z o.o.

Intra

asclepios marwokat nettle ortie
risk-adviser Wśród założycieli jest również 15 osób fizycznych w większości związanych z branżą medyczną.

Rzeczowy zakres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

Rzeczowy zakres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM obejmuje grupy 1, 2 , 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 działu II zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działslności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.

Grupa 2. Ubezpieczenia choroby:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) świadczenia kombinowane.

Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę;
4) inne żywioły;
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:
1) ogólnej niewypłacalności;
2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa:
1) bezpośrednia;
2) pośrednia.

Grupa 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
1) ryzyka utraty zatrudnienia;
2) niewystarczającego dochodu;
3) złych warunków atmosferycznych;
4) utraty zysków;
5) stałych wydatków ogólnych;
6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
7) utraty wartości rynkowej;
8) utraty stałego źródła dochodu;
9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
10) innych strat finansowych.

Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. 

Zasady Ładu Korporacyjnego

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ład Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez KNF w dniu 22 lipca 2014 roku w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali oraz charakteru działalności Towarzystwa.

Treść Zasad jest dostępna na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf 

Jednocześnie Walne Zgromadzenie TUW MEDICUM postanowiło o odstąpieniu lub częściowym odstąpieniu od stosowania ZŁK w zakresie wskazanym w dokumencie uchwały:

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUW MEDICUM z dnia 20 stycznia 2016 roku

Polityka informacyjna TUW Medicum przyjęta przez Zarząd

Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Statut TUW Medicum - tekst jednolity

Sprawozdania TUW Medicum

W związku z  obowiązkiem przewidzianym w art. 288, art. 290 ust. 3 oraz art.291 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844 ze zm.), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości:

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016

Opinię biegłego rewidenta oraz

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016

 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej TUW MEDICUM za rok obrotowy 2017

 

Struktura organizacyjna

Zarząd

Ryszard Bogusław Frączek

Prezes Zarządu

Więcej

Jerzy Witold Pietrewicz

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Lech Tadeusz Mrozowski

Członek Zarządu

Więcej

Rada Nadzorcza

Stanisław Bogdański

Przewodniczący

Więcej

Bożenna Kośka

Sekretarz

Więcej

Adam Rozwadowski

Wiceprzewodniczący

Więcej

Robert Wojciech Bunicz

Marian Małecki

Jan Piotr Kuchno

Helena Olechowska

Piotr Stawicki

Bohdan Modliński

Andrzej Stachnik

Jerzy Szejwian

Krzysztof Wojtas

Paweł Woźniak

Dariusz Gambuś

Dariusz Niesiobędzki

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Marian Małecki

Przewodniczący

Więcej

Helena Olechowska

Bożenna Kośka

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86