Z dniem 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała nowego członka Zarządu TUW Medicum, którym został dotychczasowy dyrektor Biura Aktuarialno-Finansowego Adam Kałdus

Ryszard Micyk były wiceprezes PZU S.A., były wiceprezes Allianz Polska S.A., oraz były CFO TU Euler Hermes Polska S.A został nowym członkiem Komitetu Audytu RN.

W dniu 19.02.2020 "Puls Biznesu" zamieszcza artykuł pt. "TUW Medicum ma szansę na wyleczenie".

O nas

RZECZOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM

Rzeczowy zakres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

obejmuje grupy 1, 2 , 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 działu II

zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działslności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.

01grupa

UBEZPIECZENIA WYPADKU, W TYM WYPADKU PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ:
 1. świadczenia jednorazowe;

 2. świadczenia powtarzające się;

 3. połączone świadczenia o których mowa w pkt 1 i 2;

 4. przewóz osób

02grupa

Ubezpieczenia choroby::
 1. świadczenia jednorazowe;

 2. świadczenia powtarzające się;

 3.  świadczenia kombinowane.

03grupa

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w::
 1. pojazdach samochodowych;

 2. pojazdach lądowych bez własnego napędu.

07grupa

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.:

08grupa

Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez::
 1. ogień;

 2. eksplozję;

 3. burzę;

 4. inne żywioły;

 5. energię jądrową;

 6. obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

09grupa

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych:
 1. jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7,wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny jak np. kradzież;

 2. jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8;

10grupa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju:
 1. wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

13grupa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.:

14grupa

Ubezpieczenia kredytu, w tym::
 1. ogólnej niewypłacalności;

 2. kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

15grupa

Gwarancja ubezpieczeniowa::
 1. bezpośrednia;

 2. pośrednia.

16grupa

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym::
 1. ryzyka utraty zatrudnienia;

 2. niewystarczającego dochodu;

 3. złych warunków atmosferycznych;

 4. utraty zysków;

 5. stałych wydatków ogólnych;

 6. nieprzewidzianych wydatków handlowych;

 7. utraty wartości rynkowej;

 8. utraty stałego źródła dochodu;

 9. pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

 10. innych strat finansowych.

18grupa

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.:

Zasady ładu korporacyjnego

NA POSIEDZENIU W DNIU 20 STYCZNIA 2016 ROKU WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH UCHWALONYCH PRZEZ KNF W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZASADĘ PROPORCJONALNOŚCI WYNIKAJĄCĄ ZE SKALI ORAZ CHARAKTERU DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA.

TREŚĆ ZASAD JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO:

JEDNOCZEŚNIE WALNE ZGROMADZENIE TUW MEDICUM POSTANOWIŁO O ODSTĄPIENIU LUB CZĘŚCIOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA ZŁK W ZAKRESIE WSKAZANYM W DOKUMENCIE UCHWAŁY:

Sprawozdania Tuw medicum

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PRZEWIDZIANYM W ART. 288, ART. 290 UST. 3 ORAZ ART. 291 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ (DZ.U.2015.1844 ZE ZM.), TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NINIEJSZYM UDOSTĘPNIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

Struktura organizacyjna

Zarząd

Rada Nadzorcza

Komitet Audytu Rady Nadzorczej