W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych.

Aktualności

TUW Medicum odpowiada na potrzeby rynku - nowości w ofercie ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w przedsiębiorstwie jest odpowiedzią na potrzeby klientów Towarzystwa wynikające z cyber zagrożeń a zwłaszcza skutków niesprostania wymogom RODO, skutków ataku hakerskiego, szkód powstałych z powodu wycieku danych osobowych, szkód wywołanych wymuszeniami komputerowymi.

Walne Zgromadzenie TUW Medicum

Na dzień 27 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11 zaplanowane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego TUW Medicum.

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego

To już drugie w tym roku zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego TUW Medicum

Kluczowe stanowisko ds. Audytu wewnętrznego objął Pan Zbigniew Lasota

Nowy Audytor to osoba z bogatym doświadczenie w branży fiansowo - rozliczeniowej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z porozumieniem o zaangażowaniu kapitałowym W TUW Medicum

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 3 sierpnia 2017 r. na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych udziałów i możliwości ich objęcia przez zainteresowane podmioty.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86