W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Decyzja o podjęciu likwidacji TUW Medicum

W dniu 30 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum z siedzibą w Warszawie (dalej: jako Towarzystwo) na mocy uchwały nr 26 z tegoż dnia podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Towarzystwa.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Towarzystwu doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 grudnia 2019 r. o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Towarzystwo we wszystkich grupach, w ramach których Towarzystwo posiadało takie zezwolenie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Towarzystwa, jakie odbyło się w dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa w świetle decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 grudnia 2019 r. w przedmiocie cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na mocy uchwały nr 2/02/2020 zarekomendowała Zarządowi Towarzystwa rozważenie możliwości dobrowolnej likwidacji Towarzystwa oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze rozwiązania Towarzystwa w trybie art. 320 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pismem z dnia 12 maja 2020 r. Zarząd Towarzystwa zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa kwestii podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w trybie likwidacji dobrowolnej.

Pismem z dnia 15 lipca 2020 r. organ nadzoru poinformował Towarzystwo o braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej odnośnie wyżej wskazanego zamiaru. Tego samego dnia Zarządowi Towarzystwa doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lipca 2020 r. o wyznaczeniu na podstawie art. 320 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Pana Jerzego Witolda Pietrewicza na likwidatora Towarzystwa, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Na mocy uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 30 lipca 2020 r. na likwidatora Towarzystwa powołany został Pan Ryszard Bogusław Frączek – dotychczasowy Prezes Zarządu Towarzystwa, który jest uprawniony do łącznej reprezentacji Towarzystwa razem z Panem Jerzym Witoldem Pietrewiczem. Do składania oświadczań woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest więc współdziałanie dwóch ww. likwidatorów. W toku likwidacji planowana jest sprzedaż portfela ubezpieczeń Towarzystwa zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 321 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Likwidacja Towarzystwa będzie prowadzona pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum w likwidacji.