W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

O nas

Zasady ładu korporacyjnego

NA POSIEDZENIU W DNIU 20 STYCZNIA 2016 ROKU WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH UCHWALONYCH PRZEZ KNF W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZASADĘ PROPORCJONALNOŚCI WYNIKAJĄCĄ ZE SKALI ORAZ CHARAKTERU DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA.

TREŚĆ ZASAD JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO:

JEDNOCZEŚNIE WALNE ZGROMADZENIE TUW MEDICUM POSTANOWIŁO O ODSTĄPIENIU LUB CZĘŚCIOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA ZŁK W ZAKRESIE WSKAZANYM W DOKUMENCIE UCHWAŁY:

Sprawozdania Tuw medicum

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PRZEWIDZIANYM W ART. 288, ART. 290 UST. 3 ORAZ ART. 291 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ (DZ.U.2015.1844 ZE ZM.), TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NINIEJSZYM UDOSTĘPNIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI: